سوری ها مقیم روسیه برایستادگی خود در کنار وطن خود در مقابله با تروریسم تاکید کردند

مسکو -سانا

سوری ها مقیم روسیه با همکاری با همکاری سفارت سوریه در مسکو سالگرد جنبش اصلاحی را گرامی داشتند.
سوری ها مقیم روسیه بر اهمیت جنبش اصلاحات و نقش آن در در ایجاد رنسانس مدرن در کشورو دستیابی به دستاوردهای بزرگ در زمینه داخلی و قضایا منطقه از جمله آرمان فلسطین تاکید کردند .
سوری ها مقیم روسیه برایستادگی خود در کنار کشورشان در مقابله با تروریسم تاکید کردند .
همچنین سوری ها مقیم روسیه پایداری و فداکاری های ملت و ارتش عربی سوریه قدردانی کردند.