ارائه خدمات درمانی به زخمی شدگان انفجارهای تروریستی در شهر القامشلی