یورش مجدد شهرک نشینان به مسجد الاقصی تحت حمایت رژیم اشغالگر

قدس اشغالی-سانا

شهرک نشین صهیونیست تحت حمایت نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی امروز مجددا به مسجدالاقصی یورش بردند.

خبرگزاری فلسطینی “وفا” گزارش داد: 129 از شهرک نشینان صهیونیستی از سمت باب المغاربه و با حمایت شدید نیروهای رژیم اشغالگر به حياط مسجدالاقصی وارد شدند و به حرکات تحریک آمیز دست زدند.

لازم به ذکر است که به طور روزانه شهرک نشینان به یورش هایشان به مسجد الاقصی وبا حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی به هدف اعمال یک امر مبرم جهت یهودی سازی مسجد الاقصی وتحمیل قدرت رژیم اشغالگر ادامه می دهند.

 

نور جریش