همراهی دوربین سانا با رزمندگان ارتش سوریه در فرودگاه نظامی “طبقه”