بازگشایی بازار السقطیه در حلب پس از مرمت

بازگشایی بازار السقطیه در حلب پس از مرمت