محکومیت تجاوز ترکیه توسط اهالی جفره و هرابش..تمجید از پیروزی های ارتش