از بین بردن موانع خاکی در خیابان های عمده ای  در  شهر درعا 

درعا-سانا

در راستای بازگشت زندگی به حالت طبیعی خود، خبرنگار سانا در درعا از رفع موانع خاکی ای که در خیابان های شهر درعا ایجاد شده بود، خبر داد.

خبرنگار سانا اعلام کرد که کارگران و خودروهای اداره های دولتی در شهر با همکاری با اداره کشاورزی و اداره روابط مسکونی، و توسعه و جامعه محلی آغاز به از بین بردن انقاض و موانع خاکی و باز کردن راه ها و خیابان های عمده ای نمودند.

خبرنگار اشاره کرد که عملیات از بین بردن موانع خاکی و انقاض در راستای بازگشت زندگی به روال طبیعی مستمر است.

امین العمری رئیس شورای شهر درعا به خبرنگار سانا اظهار داشت: بازسازی و تعمیر خیابان های “الشهداء” و “الاردن” و راه “مجتمع دولتی” و راه منطقه صنعتی در راستای باز کردن راه ها برای شهروندان و بازگشت زندگی به روال طبیعی، آغاز شد.

 محمد/راما