4

شاهد أيضاً

مقاومت لبنان ساختمان مورد استفاده سربازان دشمن اسرائیلی در شهرک المناره را با سلاح های مناسب هدف قرار داده و به ضربه مستقیم دست می یابد

مقاومت لبنان ساختمان مورد استفاده سربازان دشمن اسرائیلی در شهرک المناره را با سلاح های …